Bukowe Tarasy w Wetlinie, w tle Hnatowe Beredo

Regulamin obiektu Bukowe Tarasy

English version: Bukowe Tarasy Facility Rules

Szanowni Państwo!

Niniejszy regulamin określa warunki dokonania rezerwacji i wynajmu, w tym zasady pobytu w apartamentach Bukowe Tarasy. Regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niniejszy regulamin wiąże każdą osobę wynajmującą apartament.

W skład obiektu Bukowe Tarasy położonego w Wetlinie wchodzą 3 apartamenty:

 • Apartament Smerek – mieszczący od 1 do 6 os.
 • Apartament Hnat – mieszczący od 1 do 4 os.
 • Apartament Buk – mieszczący od 1 do 6 os.

W każdym apartamencie należy przestrzegać zasad określonych niniejszym regulaminem.

Informujemy, iż nasz obiekt jest monitorowany.

Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o:

 • Najemcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która rezerwuje apartament, a także towarzyszące jej osoby, które wspólnie korzystać będą z Apartamentu,
 • Właścicielu – rozumie się Grzegorza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Media Impression Grzegorz Miłkowski, NIP 9451970277,
 • Apartamencie – rozumie się przez to jeden z trzech apartamentów, którymi dysponuje Wynajmujący tj. Smerek lub Buk lub Hnat, w zależności od tego, który apartament wynajął Najemca.

 1. REZERWACJE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI:
 1. Cennik Apartamentów znajduje się tutaj oraz stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Do powyższych cen należy doliczyć dodatkowo kwotę 2 zł za każdą osobę za dobę tytułem opłaty klimatycznej. Opłata klimatyczna będzie pobierana w gotówce, w dniu rozpoczęcia najmu odbioru Apartamentu.
 3. Przy rezerwacji na minimum dwie dobry Właściciel w cenie rezerwacji Apartamentu udostępnia Najemcy koszyk drewna do kominka. Przy rezerwacji na mniejszą liczbę dób lub w przypadku, gdy Najemca będzie chciał skorzystać z dodatkowego koszyka drewna – opłata wynosi 80 zł za koszyk.
 4. Rezerwacja Apartamentu jest możliwa:
  1. na naszej stronie internetowej pod adresem bukowetarasy.pl,
  2. telefonicznie pod numerem +48 664 273 776
  3. na platformach internetowych www.booking.com, www.slowhop.com, www.nocowanie.pl.
 5. Najemca obowiązany jest potwierdzić w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji swój pobyt poprzez wpłatę na rzecz Właściciela zaliczki w wysokości 30% całego należnego wynagrodzenia za wynajem. Kwotę tę należy uiścić na rachunek bankowy Właściciela o numerze 05 1090 1665 0000 0001 4940 8933. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. W przypadku gdy Najemca dokona wpłaty zaliczki, a następnie odwoła rezerwację, Właścicielowi przysługuje prawo zatrzymania zaliczki oraz nie jest obowiązany do jej zwrotu Najemcy.
 7. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca przelewem na wskazany
  w punkcie I.6. Regulaminu numer rachunku bankowego najpóźniej w dniu przyjazdu lub gotówką przy pobieraniu kluczy. Ponadto Najemca obowiązany jest w dniu rozpoczęcia najmu uiścić kaucję w gotówce na poczet ewentualnych zniszczeń, zalań lub uszkodzeń w wysokości:
  1. 500 zł w przypadku, gdy pobyt jest krótszy lub równy 3 dobom,
  2. 1.000 zł w przypadku, gdy pobyt jest dłuższy niż 3 doby.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 9. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu przez Najemcę, obowiązuje opłata w wysokości 400 zł.

 1. ZASADY POBYTU:
  1. Doba „hotelowa” rozpoczyna się o godz.: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz.: 10:00 (wyjazd).
  2. Możliwe jest ustalenie innej godziny przyjazdu, wówczas Najemca obowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem oraz ustalenie z tą osobą godziny odbioru kluczy.
  3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
  4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje pod adresem Wetlina 177 poprzez przekazanie kluczy do obiektu przez wyznaczoną przez Właściciela osobę.
  5. W przypadku, gdy po przyjeździe do Apartamentu okaże się, że Najemca przekroczył deklarowaną w rezerwacji liczbę osób korzystających z Apartamentu (bez zgody
   i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właścicielowi przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
  6. Apartamenty dysponują w pełni wyposażoną kuchnią. W apartamentach dostępne są pościele oraz ręczniki dla gości.
  7. W apartamentach udostępniane jest dla Najemcy łącze internetowe. Najemca obowiązany jest korzystać z łącza w sposób zgodny z prawem, w szczególności zakazane jest korzystanie z niezabezpieczonych stron i oprogramowań.
  8. W każdym Apartamencie znajduje się telewizor z przyłączem antenowym w standardzie niekodowanym. Istnieje możliwość zalogowania się na własne konto streamingowe
   z zastrzeżeniem, iż Najemca obowiązany jest do wylogowania się z urządzenia w dniu zakończenia pobytu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dokonania odpowiednich zabezpieczeń swojego konta przez Najemcę.
  9. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Najemcy korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, jeżeli nie powstały z winy Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
  10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 w nocy do godziny 7.00 rano.
  11. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów lub nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel może wypowiedzieć Najemcy pobyt w Apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  12. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym.
  13. Pobyt ze zwierzętami jest zabroniony.
  14. Na terenie obiektu zakazuje się wzniecania ognisk.
  15. Zakazane jest grillowanie na balkonie, tarasie oraz przy apartamencie. Na terenie obiektu dozwolone jest używanie grilla tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
  16. Właściciel informuje, że kominki w Apartamentach posiadają tzw. płaszcz wodny. W związku z tym w przypadku korzystania z kominka Najemca obowiązany jest:
   1. w jednym czasie wkładać do kominka maksymalnie 1 szczapę drewna;
   2. wygasić kominek przed zaśnięciem, w przypadku przerw w dostawie prądu oraz w przypadku opuszczania apartamentu. Praca kominka w sytuacji braku dostawy prądu może powodować zagotowanie się wody w płaszczu wodnym;
   3. wymieść popiół po zakończeniu używania kominka, zutylizować popiół w miejscu do tego wyznaczonym , tj. w koszu znajdującym się na parkingu.
  17. Obiekt znajduje się na wzniesieniu, a podjazd do obiektu jest stromy. W sezonie zimowym w Bieszczadzkim Parku Narodowym mogą wystąpić znaczne opady śniegu. Droga dojazdowa do obiektu odśnieżana jest przez służby gminne, jednak w przypadku bardzo dużych opadów śniegu warunki drogowe mogą być trudne. Dojazd do obiektu samochodem nie posiadającym napędu 4×4 może w warunkach zimowych nie być możliwy. W związku z tym, Najemca powinien przed przyjazdem sprawdzić warunki pogodowe, a w razie wątpliwości skontaktować się z Właścicielem.

 1. OBOWIĄZKI NAJEMCY:
  1. Najemca niezwłocznie po zakwaterowaniu obowiązany jest sprawdzić stan Apartamentu oraz wyposażenie. Ewentualne uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić niezwłocznie do Właściciela
  2. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw jakiegokolwiek sprzętu w Apartamencie Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela.
  3. Właściciel informuje, że z uwagi na usytuowanie obiektu w górach, mogą wystąpić przejściowe niedogodności, tj. czasowe przerwy w dostawie wody, prądu, etc.
  4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zarówno wewnątrz Apartamentów, na tarasie, jak i w odległości 20 m od budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i substancji pochodnych.
  5. W Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń
   i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o drażliwym zapachu. Zabronione jest również używanie na terenie całego obiektu wszelkiego rodzaju rac oraz sztucznych ogni.
  6. Najemca zobowiązany jest używać Apartamentu zgodnie z jego właściwościami
   i przeznaczeniem. Zakazane jest przestawianie łóżek w sypialniach. Wymagane jest używanie obuwia zmiennego wewnątrz obiektu. Zakazane jest chodzenie w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić powierzchnię schodów i podłogi.
  7. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Apartamentu w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania, ale nie zabrudzonym. Oznacza to, że Najemca przed opuszczeniem Apartamentu powinien:

 1. wymieść popiół z kominka (jeśli był używany),
 2. pozostawić naczynia i sprzęty kuchenne umyte,
 3. opróżnić lodówkę z żywności,
 4. pozostawić otoczenie Apartamentu w zastanym stanie.

Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 150 zł z kaucji na poczet sprzątania.

 1. Na terenie obiektu zakazane jest czyszczenia sprzętów, odzieży i obuwia z błota. Właściciel w tym celu pozostawia do użytku Najemcy specjalny kran znajdujący się na terenie parkingu.
 2. Kanalizacja obiektu obsługiwana jest przez przydomową oczyszczalnię ścieków. W związku z tym zabronione jest wlewanie do zlewów, umywalek, kabin prysznicowych oraz toalet następujących substancji: odpady higieniczne (nawilżane chusteczki, waciki, pampersy, prezerwatywy, tampony, podpaski), tłuszcze i oleje spożywcze, resztki jedzenia, kości, fusy z kawy i herbaty oraz środki chemiczne (farby, rozpuszczalniki, chemikalia).
 3. Najemca obowiązany jest do przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Gminy Cisna (https://gminacisna.pl/pl/broszury-informacyjne).

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON:
  1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu zaistniałych z jego winy podczas pobytu, niezależnie od tego czy uszkodzenia i zniszczenia zostały dokonane umyślnie czy nieumyślnie.
  2. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nim osoby (w tym przede wszystkim dzieci).
  3. Każdorazowo opuszczając Apartament, Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za rzeczy pozostawione w Apartamencie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Najemca w pełni rozumie i akceptuje fakt, iż obiekt znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przez co Najemca obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy ewentualnych kontaktach ze zwierzętami.
  5. W sytuacjach tzw. siły wyższej, np. w szczególności w razie wystąpienia bardzo dużych opadów śniegu, które spowodują niemożliwość udostępnienia Apartamentu Najemcy, obie strony umowy najmu powinny w dobrej wierze współpracować w celu rozwiązania sytuacji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Właściciel.
  2. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania umowy o wynajem Apartamentu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119/1 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Odbiorcami danych osobowych Najemcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  4. W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego dane Najemcy mogą być przez nas powierzane: firmie dostarczającej Właścicielowi program informatyczny ułatwiający obsługę rezerwacji i/lub, hostingodawcy poczty elektronicznej, agencji marketingowej wspomagającej Wyłaściciela przy obsłudze strony internetowej obiektu lub firmie księgowej.
  5. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów umowy. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na Właścicielu taki obowiązek prawny, w szczególności obowiązki księgowo-podatkowe.
  6. Najemca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo Właściciel nie będzie posiadać innej podstawy prawnej do ich przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Najemca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Najemca uważa, że jego dane są przez Właściciela przetwarzane niezgodnie z prawem.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi/umowy.

Zamknij